7050 Eckstrom Ave
San Diego CA 92117

Khutbah Imam Taha Hassane